White yellow dry flower on mountain top

White yellow dry flower on mountain top